اظهارنامه مالیاتی

انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها

انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها

پیرو نوشتار قبل که طی آن اظهارنامه مالیاتی و عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح دادم، در این نوشتار می خواهم به انواع اظهارنامه های مالیاتی اشاره کنم و مختصر توضیحی درباره آن ها ارائه دهیم .

برابر قانون مالیاتهای مستقیم ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه های مالیاتی انواع مختلف دارند که به مواردی از آنها به ترتیب زیر مختصراً اشاره می نمایم:

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها
انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها

۱- اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

۲- اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی

وراث متوفی وظیفه دارند ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی با تعیین ارزش اقلام، روز و زمان فوت و با تصریح به دیون و مطالبات متوفی و دیگر مدارک به سازمان امور مالیاتی، تسلیم نمایند.

۳- اظهارنامه حاوی مشخصات مال مورد وقف، حبس، نذر و وصیت

اظهارنامه ای است که متولی موقوفه یا حبس و نذر کننده یا وصی باید در آن مشخصات و ارزش مال مورد حبس و نذر و وصیت و وقف را پس از وقوع عقد، ذکر و به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

۴- اظهارنامه معافیت از مالیات سالانه مستغلات

اظهارنامه ای است که اشخاص حقیقی برای اعلام فقدان درآمد دیگری تا سقف مقرر شده در ماده ۸۴ به سازمان امور مالیاتی تسلیم می نمایند تا از یک نوع معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

۵- اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

مودیان مالیاتی مکلف اند نسبت به معاملاتی که روی املاک خود انجام می دهند اظهارنامه ای، تنظیم و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

۶- اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

اظهارنامه ای است که طی آن صاحبان مشاغل اقدام به بیان وضعیت درآمد و هزینه های خود می کنند.

۷- اظهارنامه مالیاتی برآوردی

سازمان امور مالیاتی در مواردی که مالیات دهنده خود اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ننماید راساً اظهارنامه ای را برای مودی مالیاتی، تنظیم خواهد کرد که به آن اظهارنامه مالیاتی برآوردی می گویند.

۸- اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در مقطع انحلال

مدیران شخص حقوقی وظیفه دارند اظهارنامه ای، حاوی صورت بدهی ها و دارایی های شرکت در هنگام انحلال آن شرکت ارائه دهند.

۹- اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

اظهارنامه تنظیم شده توسط مدیران تصفیه شرکت مربوط به آخرین دوره عملیاتی شخص حقوقی.

۱۰- اظهارنامه مالیاتی اصلاحی

اظهارنامه ای است که در صورت وجود اشتباه در در ترازنامه یا حسابهای سود و زیان مودی برای اصلاح اظهارنامه اول تنظیم می شود.

مالیات و جرایم آن
اظهارنامه مالیاتی

در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به موادی در خصوص انواع اظهارنامه و موعد تسلیم و تنظیم آنها اشاره شده که به شرح زیر می باشد:

ماده ۲۶ : اظهارنامه ارث ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت
ماده ۳۹ : تسلیم اظهارنامه در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذز ، حبس و نذر کننده از تاریخ وقوع عقد یا فوت ظرف ۳ ماه
ماده ۵۷ : تسلیم اظهارنامه در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل مالیات بردرآمد املاک تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان فصل املاک ، در مورد سرقفلی ظرف ۳۰ روز پس از انجام معامله
ماده ۸۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده ۷۴ موضوع املاک بدون اسناد رسمی با عنوان دستدارمی یا… ظرف ۳۰ روز پس از انجام معامله ( بدون سند محضری )
ماده ۸۸ : تسلیم اظهارنامه توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران نمایندگی و شعبه ندارند ، تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۱۰۰ : تسلیم اظهارنامه مودیان ماده ۹۵ تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۱۱۰ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی
ماده ۱۱۴ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال گرفته اند قبل از تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلاال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند
ماده ۱۱۶ : تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می شوند توسط مدیر تصفیه ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلاال ( تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها ) برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی
ماده ۱۲۶ : تسلیم اظهارنامه انتقال منافع مال ، موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م تا آخر اردیبهشت سال بعد
ماده ۱۲۶ : تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اتفاقی تا ۳۰روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع
ماده ۲۲۶ :تسلیم اظهارنامه اصلاحی ظرف ۱ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه

 

انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها
انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها

برچسب ها: انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها , انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها ,انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها ,انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها ,انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها ,انواع اظهارنامه, انواع اظهارنامه مالیاتی, انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها ,

انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها
انواع اظهارنامه مالیاتی و موعد قانونی تسلیم آنها

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز