مشاور مالیات در تبریز

انواع برگ تشخیص مالیاتی

پس از اینکه ممیز مالیاتی تمام موارد موجود را بر اساس اطلاعات و دلایل کافی بررسی نمود برگ تشخیص تهیه می شود.

انواع برگ تشخیص مالیاتی

انواع برگ تشخیص معمولا شامل ۳ نوع میباشد:عملکرد،حقوق و تکلیفی.
همه شرکت ها موظف هستند که لیست های بیمه و مالیات لیست حقوق ها را اعلام نمایند.ممیز مالیاتی هزینه حقوقی که در اظهارنامه عملکرد ابراز شده با لیست های بیمه و مالیات مطابقت می دهد و در صورت مغایرت بین آنها جریمه محاسبه می نماید.این مبلغ در برگ تشخیص حقوق لحاظ می گردد.
در ارتباط با برگ تشخیص عملکرد،ممیز مالیاتی درآمدهای ابرازی در اظهارنامه را با صورت معاملات فصلی مطابقت می دهد و در این مورد نیز بر مبنای مغایرت ها جریمه لحاظ می گردد.

حال مودی پس از دریافت برگ تشخیص به مبالغ مندرج در آن معترض است!فرصت اعتراض کتبی به برگ تشخیص ازتاریخ ابلاغ به مودی به مدت ۳۰ روز می باشد.در صورت عدم اعتراض از سوی مودی برگ تشخیص ،قطعی تلقی می گردد.

برگ تشخیص=برگ قطعی

طبق ماده ۲۳۹ ق.م.م ممکن است شرایطی پیش آید که برگ تشخیص،قطعی تلقی گردد:
۱-اعلام کتبی از سوی مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مبنی بر قبول مالیات
۲-پرداخت مالیات به ماخذ برگ تشخیص
۳-عدم اعتراض کتبی به برگ تشخیص
۴-عدم مراجعه به اداره امور مالیاتی

ماده ۲۴۲ قانون مالیات مستقیم

شاید اداره امور مالیاتی در محاسبات خود اشتباهی داشته و مالیات بیشتری از مودیان دریافت نموده باشند.سوالی که پیش می آید این است که آیا مبلغ اضافه پرداختی به دارائی قابل استرداد است یاخیر؟
طبق ماده ۲۴۲ ق.م.م در صورت دریافت مالیات اضافی،ممیزان مالیاتی ملکف به پرداخت به مودی می باشند.این وجه از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت می شود.

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز