حسابداری تبریز جلفا آذربایجان

شرط بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی چیست؟

جرائم مالیاتی

هدف کلان در اقتصاد آفزایش میزان درآمد در کشور است. اما این درآمد از کجا باید تامین شود؟
اخذ مالیات  از راههای جذب درآمد برای مخارج عمرانی کشور است. برای تحقق این هدف هم تلاشهای بسیاری صورت گرفته است در این راستا، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از روند فعالیت‌های ادارات تابعه و همچنین چگونگی اخذ اظهارنامه مالیاتی و وصول مالیات و مطالبات سخن گفت و گزارشی در خصوص عملکرد چهارساله اداره کل ارائه کرد و اظهار داشت: با تلاش کارکنان مالیاتی حدود ۹۰ درصد از درآمدهای استان تأمین می‌گردد و میانگین رشد چهارساله اخیر ۲۵% در سال بوده است.

از این رو سازمان تسهیلات و تشویقاتی را برای مودیان قرار داده است تا با انگیزه بیشتری به پرداخت مالیاتهای خود اقدام نمایند.
ماده ۱۹۰قانون مالیاتهای مستقیم بیان میدارد که ” علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

همچنین مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.”

 

این قانون نکاتی قابل تامل رابیان میدارد:

۱- با توجه به اینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی حقوق بگیران کم میشود و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا کسر و ارسال آن به حوزه مالیاتی است بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ به پرداخت کنندگان حقوق منتفی خواهد بود و ۴ درصد جایزه مالیات دیگران در این مورد حساب نخواهد شد.

همچنین در این مورد جریمه ۲٫۵ درصدی موضوع این ماده نیز شامل حال این مهم نخواهد شد چرا که صراحتا در ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ بیان میشود.

ولی سوال اینجاست که منبع جریمه برای محاسبه مالیاتهای کتمان شده چه خواهد بود؟

این سوال در آخرین قسمت ماده ۱۹۰قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است:
۱- مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند: جریمه آنها نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه و از تاریخ اتمام مهلت تسلیم آن ماهانه۲و نیم درصد

۲- نسبت به مابه الاختلاف آن : از تاریخ مطالبه

۳- کسانی که مکلف به ارائه اظهارنامه نیستند و یا از ارائه اظهارنامه خودداری نموده اند: از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات

اینها تماما از منظر مودی ناخوشایند خواهند آمد اما در ماده بعد یعنی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم قانون گذار از بخشودگی جرائم سخن گفته است.

دریافت آیین نامه نحوه تقسیط جرائم

بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم:

طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که بیان میدارد: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

این موارد در ارتباط با موضوع این ماده قابل بررسی می باشد:

  1. جریمه تاخیر موضوع ماده ۱۹۰ قانون واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود تا پایان سال ۸۱ اقدام نمایند، بخشوده خواهد شد.
  2. جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی، مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.
  3. بخشودگی جرائم پس از تسویه بدهی های مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده ۱۹۱ بنا به درخواست مودی ذی ربط صورت خواهد پذیرفت.

توجه به نکاتی که در هر ماده قانونی وجود دار به شما کمک خواهد کرد تا روند کارهای مالیاتی را پیش ببرید و هزینه اوقات تلف شده تان کاسته شود. در بسیاری از شرکتها هزینه های گزاف تنها برای ندانستن یک نکته کوتاه مالیاتی پرداخت میشود که این به کاهش سود و اعتبار شرکت منجر خواهد شد.

 

برچسپ ها :

بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی ! مالیات ،بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم،حسابداری و حسابرسی موسسه حسابداری نوین تراز تبریز ،جریمه تاخیر موضوع ماده ۱۹۰ قانون واحدهای صنعتی،جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی،خشودگی جرائم پس از تسویه بدهی های مالیاتی،کاهش سود و اعتبار شرکت ،بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی !بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی !بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی !

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز