ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی

ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی

 

۱- مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.

در ابتدا جهت تسریع نمودن رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر اداره مالیاتی مربوطه اسناد و مدارك را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.

لذا در صورتی كه موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسئول مربوطه می رسد که اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌شود و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد

 

۲- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

 

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشكیل خواهد شد

 

رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف ۲۰ (بیست) روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد

 

۳- هیئت حل اختلاف تجدید نظر:

 

رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید كمتر از ده روز باشد. لیكن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی می‌تواند بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

 

۴- شورای عالی مالیاتی:

 

مودی يا اداره امور مالياتی می توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رای قطعی هيات حل اختلاف مالياتی تجدید نظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگی، با اعلام دلايل كافی به شورای عالی مالياتی شكايت و نقص رای و تجديد رسيدگی را درخواست كنند. (به شرط تامین وثیقه کافی نسبت به مبلغ مالیات)

 

۵- هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مكرر ق.م.م:

 

در مورد ماليات‌های قطعی كه در مرجع ديگری قابل طرح نباشد و به ادعای غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافی از طرف مؤدی شكايت و تقاضای تجديد رسيدگی شود وزير امور اقتصادی و دارايی می تواند پرونده امر را به هيأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگی ارجاع نمايد. رأی هيأت به اكثريت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

 

۶- دیوان عدالت اداری:

 

دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات كمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا كمیسیون مقرر در ماده ۲۵۱ مكرر را دارد.

ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی
ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی

موسسه حسابداری و حسابرسی نوین تراز

tel : 04133250054

 

برچسپ :

ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی+مالیات +اظهارنامه مالیاتی +حل اختلاف مالیاتی +ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی+ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی هیت مالیاتی استان آذریایجان شقی مالیات تبریز اظهارنامه مالیاتی مشاور مالیاتی تبریز حل اختلاف مالیاتی تبریز+ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی هیت مالیاتی استان آذریایجان شقی مالیات تبریز اظهارنامه مالیاتی مشاور مالیاتی تبریز حل اختلاف مالیاتی تبریز

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز