خودرا موفق نشان دهید

 

اشاره : شناخت شغل و خوب انجام دادن آن کافی نیست باید نشان دهید که آن را خوب انجام می دهید.            

شناخت شغل وخوب انجام دادن آن کافی نیست بایدنشان دهیدکه آن راخوب انجام می دهید.

نشان دادن نام یک بازی است و به این معنا نیست که دور بگردید وفریاد بکشید که چقدرکار می کنید بلکه به معنای آن است که نباید بی دلیل ساکت باشید و بپذیرید که موفقیتهای شما پوشیده و بی پاداش

بمانند. در صورتی که اگر آنها را به نظر دیگران نرسانید امکان دارد پوشیده و بی پاداش بمانند.

در زیر۱۲روش آمده است که با رعایت و اجرای آنها می توانید موفقیت شغلی رابه خوبی به مدیرتان نشان دهیدوپیشرفت شغلی خود را محقق کنید.

۱. درباره کار خودتان با سایرافراد شرکت یا سازمان مطمئن صحبت کنید.

۲.مرتبا با مدیرتان درباره کارتان صحبت کنید.

۳. مطمئن شویدکه او متوجه موفقیتها وبهسازیهای شما شده است(این مسئله را باید خانم ها بیشتر رعایت کنند زیرا عموما آنها بیشترازآقایان نسبت به جلب توجه دیگران درکارشان مرددند و تأمل می کنند).

۴ .یادداشت کوتاهی مبنی بر اتمام پروژه یا هدف اصلی برای مدیرتان بفرستید.

۵.هیچ وقت نگذارید او منتظر گزارشاتی باشد که درخواست کرده است.

۶. از رئیس تان خواهش کنید درباره نحوه انجام دادن بعضی از وظایف عمده ی شما نظر بدهد، به خصوص درباره ی آنهایی که قبلا مشکل زا بوده اند، ولی حالا مشکل برطرف شده است.

۷.به آموزشهای کاربردی وفوق برنامه یا سایرکارهایی که برای بهبودکارایی خودانجام داده اید اشاره کنید.

۸.برای به دست آوردن سریع تواناییهای که لازم دارید در قدرت خود شک نکنید حتی اگر فکر می کنید هیچکدام از آنها را اکنون دارا نیستید.

۹.به هرحال خودتان را نشان دهید و به خاطر داشته باشید که مردم دوست دارند همان چیزی را باورکنندکه به آنها می گوییم،؟ بنابراین هرچه به مدیرتان یا افراد دیگر سازمان بگویید قبول خواهند کرد مشروط بر اینکه دلیل آشکاری عکس آن را نشان ندهد.

۱۰. درباره مشکلاتی که دارید پیش رئیس تان ناله نکنید و دیگران را به خاطر قصور خودتان سرزنش نکنید.

۱۱.اگر از جایی اعم از خارج یا داخل سازمان مورد تقدیر قرار گرفته اید با فروتنی آن را به اطلاع مدیرتان (به خصوص اگر وی حس می کند تاثیر خوبی روی قسمت خواهد داشت)برسانید.

۱۲. اگر می خواهید ارتقا پیدا کنید مطمئن شوید که مدیرتان ازخواست شما اطلاع دارد(خانم ها به خصوص کم ارتقا می یابند زیرا آنها خواست خودشان را مطرح نمی کنند).

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز