ضرایت مالیاتی ارزش افزوده حسابداری تبریز

ضریب مالیات ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی

  • دسته بندی : امور مالیاتی

  • کلمات کلیدی : اخبار حسابداری/اخبار امور مالیاتی/قوانین و بخشنامه ها

دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده، فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی صادر شد.

در دستورالعمل سازمان مالیاتی آمده است: در راستای حکم بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که مقرر می‌دارد «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.

ضریب ارزش افزوده هر فعالیت یا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده، فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی و تأیید آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مؤیدان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۱- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ضریب ارزش افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی، به میزان شش درصد (۶%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش است.

۲- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است،لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهد بود.

۳- ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی که اقدام به نگهداری  اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود.

ضریب= کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض = مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

مثال: در صورتی که فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذایی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول دویست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (۹%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود…

۶- بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی مؤظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی مؤظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند.

۲- آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دور‌ه‌های گذشته اقدام ننموده‌اند، در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۶ از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد.

۸- بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / فارس

برچسپ : ضریب مالیات ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی ،مالیات ارزش افزوده ،حسابداری تبریز،مشاور مالیاتی ،ضریب مالیات ارزش افزوده

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز