ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی

نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان مالیاتی

نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی براساس ادله و مستندات نه صرفا اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه

کلمات کلیدی : اخبار حسابداری/اخبار امور مالیاتی/قوانین و بخشنامه ها/نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۱۰/۲۸/ ۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه‌های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر ملی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۶۶۹۹/د مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷، شماره ۲۳۰/۲۶۶۴۸/د مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶، شماره ۲۳۰/۹۵/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ و شماره ۲۳۰/۱۲۵۲۰/د مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ بعضاً مشاهده می‌شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع محل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می‌شود، لذا مجدداً تأکید می‌شود که اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر

همه واقعیت‌های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفاً قرینه‌ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می‌باشد.

بنابراین مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع محل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذی‌ربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیانی مکلف‌اند در زمان ابلاغ دعوت‌نامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدیان ذی‌ربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه‌های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه‌های خرید، فروشی، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند.

۲- در هر مرحله از رسیدگی‌های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می‌بایستحداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.

۳- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقلام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره‌برداری شده پیگیر و پاسخگو باشند.

۴- در موارد ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه‌های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به‌طورکلی خللی به دفاتر وارد نمی‌نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می‌باشد رأی مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.
بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی‌باشد.

۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه‌ها و یا عدم هم‌خوانی تاریخی اطلاعیه‌های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی‌باشد. بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این‌گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه‌ها برابر مقررات اقدام شود.

۶- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م. م موظف‌اند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظف‌اند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق. م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال‌کننده اطلاعات) ارسال نمایند.
بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می‌بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رأی مقتضی صادر گردد.

۷- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.
بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعانی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند صرفاً بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.
همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیانی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت
مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

۸- در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال‌کننده اطلاعات) استعلام به عمل می‌آورند، ادارات کل مذکور مکلف‌اند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ‌های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند

۹- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند. دادرسی مالیاتی (موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیانی ذی‌ربط موظف است نسخه‌ای از مستندات مصادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی‌ربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.

مالیات اظهارنامه تبریز

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان مالیاتی تبریز مشاور مالیاتی تبریزنحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان مالیاتی تبریز مشاور مالیاتی تبریزنحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان مالیاتی تبریز مشاور مالیاتی تبریز نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز