موسسه حسابداری و حسابرسی آموزش حسابداری تبریز منطقه آزاد شهرکهای صنعتی چک برگشتی

چگونگی محاسبه مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه پرداخت و کسر آن بر اساس قوانین بر عهده افراد پرداخت کننده وجوه است.

به گزارش ایبِنا، مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است (برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد).

درباره مالیات عملکرد نیز بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شد، باید به میزان ۲۵ درصد رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند. اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست.

بنابراین در مجموع مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است.

انواع مالیات‌های تکلیفی

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه ۸۰.۱۱.۲۷ و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت و محل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر است:

۱- ماده ۵۳، تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

۲- مواد ۸۵ و ۸۶ اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

۳- ماده ۱۰۲ (مالیات تکلیفی مضاربه)

۴- ماده ۱۰۳ (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

۵- ماده ۱۰۴ (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

۶- ماده ۱۰۷ (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج)

۷- ماده ۱۰۹ (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

۸- ماده ۱۱۶ (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

۹- ماده ۱۱۸ (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)

۱۰- ماده ۱۲۳ (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

۱۱- ماده ۱۴۳ (مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام)

حکم قانونی مسئولیت مدیران (ماده ۱۹۹): هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امر مشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

– هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

برچست :

چگونگی محاسبه مالیات تکلیفی حسابداری مشاور مالی آموزش تبریز حسابداریچگونگی محاسبه مالیات تکلیفیچگونگی محاسبه مالیات تکلیفی حسابداری مشاور مالی آموزش تبریز حسابداریچگونگی محاسبه مالیات تکلیفیچگونگی محاسبه مالیات تکلیفی حسابداری مشاور مالی آموزش تبریز حسابداریچگونگی محاسبه مالیات تکلیفی

 

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز