مشاور مالیات بیمه تبریز

نرخ مالیات

با اعمال قانون های مالیاتی، با هدف شفاف سازی رویدادهای اقتصادی در کشور و برقراری نظام عدالت اجتماعی همه در تلاش هستند تا حساب های خود را نحو شایسته ایی که در قانون در نظر گرفته شده است افشا کنند چرا که میدانند عدم توجه به قوانین مالیاتی برای آنان جرائم مالیاتی به دنبال خواهد داشت.
یک امتیاز خوبی که قانون برای مودیان مالیاتی قرار داده است اعمال تخفیف در نرخ مالیات مودی است مشروط به اینکه  درآمد ابرازی آنان از درآمد ابرازی سال قبل افزایش داشته باشد.

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، اعلام کرده است که جمع درآمد شرکت ها و درآمد فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور به دست می آید،بعداز کسر زیان ها و معافیت های مشخص شده در قانون، مشمول نرخ مالیات ۲۵ درصد خواهند بود.

این ماده دارای چندین تبصره است که مشروح کامل این ماده در انتهای این پست قرارداده شده است. تبصره ۵ این قانون بیان کرده است در مواردی که با توجه به قانون ، وجوهی تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد ، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه میشود.

برای مثال اگر درآمد مشمول مالیات شرکت الف در سال عملکرد ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و شرکت طبق قانون مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بابت عضویت در اتاق بازرگانی پرداخت نموده باشد، مالیات عملکرد شرکت فوق عبارت خواهد بود از :

۱۲٫۴۲۵٫۰۰۰ =۲۵%   *=(۳۰۰٫۰۰۰  – ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )

نرخ مالیات

تخفیف نرخ مالیات با افزایش درآمد

تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م به وضوع از اعمال داشته است که به ازای ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل ، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ درصد از نرخ های مذکور کاهش پیدا میکند. ولی این تبصره ، اعمال این امتیاز را مشروط به اجرای یک اتفاق ، داشته است.

شرط بهره مندی از این مزیت مالیاتی برای مودیان چیست؟

شرط بهره مندی از این مزیت مالیاتی برای مودیان این است که بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشند . همچنین اظهار نامه سال جاری را در موعد مقرر ارائه نمایند.

ولی باید دقت بر آن باشد که بدون اعتبار و تنها با هدف استفاده از این تخفیف نباید درآمد را بیشتر از قبل ابراز کرد. زیرا رقمی که بی اساس اعلام شده باشد نه تنها تخفیفی به آن تعلق نخواهد گرفت بلکه ممکن است جریمه مالیاتی هم به دنبال داشته باشد.

 

شرح کامل ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

کاهش در نرخ مالیات با افزایش درآمد ابرازی

موسسه حسابداری و حسابرسی نوین تراز تبریز آماده ارایه راهکارهای مدیریتی و مشاور مالی ومالیاتی در خدمت شما میباشد .

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز