خدمات حسابداری در شهر تبریز

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی و سایر

تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.

ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).

طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و  اصلاح کدینگ نامناسب.

طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار

طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده

تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.

انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره

انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار)

انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما
انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی و سایر
تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).
طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و اصلاح کدینگ نامناسب.
طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار
طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.
انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره
انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار)
انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما