هزینه ها،مقدار تولید واقعی،ظرفیت اسمی،هزینه سربار جذب نشده چیست؟،ظرفیت نرمال،حسابداری،حسابرسی،مشاورمالیاتی،تبریز،آذربایجان،شهرکهای صنعتی ،مناطق آزاد تجاری صنعتی،حسابدای تبریز،آموزش حسابداری عملی در تبریز،آموزش نرم افزار حسابداری تبریز ،مشاورمالی و مالیاتی تبریز،هزینه سربار جذب نشده،موسسه حسابداری نوین تراز ،هزینه سربار جذب نشده، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟

هزینه سربار جذب نشده چیست؟ سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به عنوان مثال این هزینه ها می تواند ناشی از توقف تولید باشد. هزینه سربار جذب نشده و کلا” هزینه های جذب نشده در تولید،جزو بهای…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز