مالیات تراکنشهای بانکی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.

در این بخشنامه، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

۱- به‌منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۳- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

۵- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آن‌ها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به‌ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

۷- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیتشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

۹- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب – تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ –  تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث – تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به‌منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به‌منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

۱٢- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت‌مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آن‌ها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت هم‌زمان رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرائم مربوطه اقدام نماید.

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه است.

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به‌منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی است بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی است، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به‌منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آن‌ها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذی‌ربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب‌وکارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب‌وکار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی موردتوجه قرار گیرد.

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تأکید است. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

۲۳- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت دستگاهی فراهم نماید.

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

ارایه خدمات حرفه ای مشاور مالیاتی و وکالت در پرونده های مالیاتی

 مشاور مالیاتی در تبریز
 مشاوره مالیاتی 
تقریبا بیشترِ مردم می‌دانند تحصیل‌کردگان حسابداری، وارد یکی از مشاغل حسابداری، حسابرسی می‌شوند؛ ولی شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که این افراد پس از کسب تجربه می‌توانند به‌عنوان مشاور مالیاتی نیز به فعالیت بپردازند. در ادامه بیشتر در خصوص وظایف مشاور مالیات توضیح می‌دهیم.

مشاور مالیاتی چه تقاوتی با حسابدار دارد؟ مشاور مالیاتی فردی است که علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه‌های مالی و حسابداری مالیاتی، به قوانین حقوقی مالیاتی هم اشراف کامل داشته باشد. به همین دلیل، به مشاوران مالیاتی وکیل مالیاتی هم گفته می‌شود. وظیفه چنین شخصی این است که به اشخاص و شرکت‌های طرف قراردادش درخصوص این قوانین مشاوره ارائه کند. این قوانین و مقررات حقوقی مدام در حال تغییرکردن و به‌روزشدن هستند و مشاور مالیاتی تنها در صورتی می‌تواند وظایفش را اصولی انجام دهد که از این تغییرات آگاه باشد.

انواع مشاوره مالیاتی

۱ – مشاوره مالیاتی مقطعی  ( پرونده خاص مالیاتی  )

در نظر بگیرید که به عنوان یک واحد تجاری با برگ مالیات که مربوط به سالهای قبلی میباشد مواجه شده اید و مالیاتی که در این برگ مالیاتی برای شما تشخیص داده شده با میزان درآمد و کسب و کار شما همخوانی ندارد . در این گونه موارد یک مشاور مالیات خبره مالی میتواند راهکارهایی جهت بهرمندی از مزایای قانونی و معافیت های مالیاتی به یاری شما بیاید تا از پرداخت مالیات مضاعف  و نوعی متضرر شدن شما جلو گیری نماید.

۲ – مشاور مالیاتی موردی

همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، مربوط به زمانی است که برای رسیدگی به موردی بخصوص نیاز به مشاور باشد؛ مثلا تنظیم و اصلاح صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده وتنظیم لایحه دفاعی مالیات و … خدمات چنین شخصی حتی می‌تواند محدود به مشاوره تلفنی مالیاتی باشد

۳ – مشاوره همراه

این گزینه را بیش از همه شرکت‌ها و کسب و کار ها انتخاب می‌کنند. مشاور باید پرونده‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها را به‌طور کامل مطالعه کند و به‌صورت تلفنی یا حضوری مشاوره ارائه دهد. مسئولان شرکت‌ها در هر ساعتی از روز به مشاوران همراه دسترسی خواهند داشت و معمولا قراردادی به‌مدت مشخص با آنها بسته می‌شود.

مسئولیت‌های مشاوران مالیاتی

 • برنامه‌ریزی و کمک به مشتری‌ها برای درک بهتر نیازهای مالیاتی
 • سامان‌دهی نیازها و فعالیت‌های مشتری به‌منظور به‌حداقل‌رساندن جرائم مالیاتی
 • تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • انجام محاسبات تخصصی بهای تمام شده و گزارش های مورد درخواست اداره مالیات
 • تنظیم لوایح مالیاتی
 • جمع آوری و اطلاع درخصوص آخرین قوانین و مقررات مالیاتی وضع‌شده
 • تجزیه‌وتحلیل و بررسی قوانین با نوع فعالیت مشتری
 • ملاقات با مشتری‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی به آنها درباره تغییرات قوانین مالیاتی

تنظيم لوايح مالياتی و دفاع از حقوق موديان مالیاتی

تیم تخصصی موسسه نوین تراز  به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان آماده ارائه خدمات زیر می باشد:
 1. پیگيری امور مالياتی اشخاص نزد سازمان امور مالياتی
 2. حضور و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در هيئت های حل اختلاف مالياتی
 3. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی نزد شورای عالی مالياتی
 4. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در هيئت ماده ۲۵۱ مكرر
 5. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در ديوان عدالت مالياتی
 6. پیگيری و دفاع از جرائم مالیاتی

تنظیم اظهار نامه های مالیاتی

 • بررسی سيستم حسابداری، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت كسب اطمينان درخصوص رعايت صحيح قوانين مالياتی در تهيه آن
 • تهيه و تنظيم اسناد حسابداری و تحرير دفاتر قانونی
 • تهيه، تنظيم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی
 • تنظيم اظهارنامه های مالياتی اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده
 • تنظیم اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی
 • تنظیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
 • تنظیم اظهارنامه مالیات بر مستغلات
 • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث

سوابق و رزومه مشاوره مالیاتی موسسه نوین تراز تبریز

موسسه نوین تراز با سابقه درخشان در طی چندین دهه آماده ارائه انواع خدمات مالیاتی و مشاوره های تخصصی می باشد. که خلاصه آن رایه میگردد .
 • ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالياتی شرکت های زیر مجموعه شهرداری تبریز  طی سالهای ۹۷-۱۴۰۰
 • دفاع از پرونده مالیاتی بیش از ۲۰ شرکت پیمانکاری
 • مشاوره به بیش از ده شرکت خارجی و شعب شرکتهای خارجی ( ترکیه )
 • قرارداد مشاور مالیاتی با شرکت های حوضه فعالیتی IT
 • قرارداد مشاور مالیاتی با شرکت های حوضه فعالیتی مهندسی
 • قرارداد مشاور مالیاتی چندین کارخانه تولیدی

با توجه به نیازهای مشتریان در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن ها 

تهیه اظهارنامه مالیاتی

پایان سال / تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده / تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش / تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل / تنظیم لوایح مالیاتی / پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی / شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی / ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی / ثبت نام ارزش افزوده / تنظیم لایحه دفاع مالیاتی / مشاوره ایجاد ساختار مالیاتی شرکتهای نو پا / مشاوره در زمینه مالیات شرکتهای جدید / مشاوره مالیات شرکتها اینترنتی / مشاوره شرکتهای چاپ و نشر و ترجمه / تنظیم اظهارنامه های مالیاتی شرکت ها بر اساس اصول و قوانین جدید مالیاتی  / ارایه مشاوره تلفنی و اینترنتی / مشاور مالیاتی در تبریز / شهر تبریز

مشاور و وکیل مالیاتی

&#۵۷۶۱۰;وکیل و مشاور مالیات

&#۵۷۳۶۱;۰۹۱۴۱۰۴۱۳۶۰

&#۵۷۳۶۷;تبریز خ ارک ساختمان ۵۴ ط ۴

دکتر مهدی عابدی (عضو انجمن حسابداران خبره ایران ) (IICA(ID:9992 مشاور مالیاتی مدرس دانشگاه دانش پژوه دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری مدیر مالی شرکتها و کارخانجات بنام تبریز مربی آموزشگاههای فنی و حرفه ای در رشته حسابداری مدیریت آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد تبریز مجری کارگاههای پرورش حسابدار با بیش از ۱۷ سال سابقه حسابداری و مدیریت مالی عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

مشاور مالیاتی در تبریز

ارایه خدمات حرفه ای مشاور مالیاتی و وکالت در پرونده های مالیاتی

تقریبا بیشترِ مردم می‌دانند تحصیل‌کردگان حسابداری، وارد یکی از مشاغل حسابداری، حسابرسی می‌شوند؛ ولی شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که این افراد پس از کسب تجربه می‌توانند به‌عنوان مشاور مالیاتی نیز به فعالیت بپردازند. در ادامه بیشتر در خصوص وظایف مشاور مالیات توضیح می‌دهیم. مشاور مالیاتی چه تقاوتی با حسابدار دارد؟ مشاور مالیاتی فردی است که علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه‌های مالی و حسابداری مالیاتی، به قوانین حقوقی مالیاتی هم اشراف کامل داشته باشد. به همین دلیل، به مشاوران مالیاتی وکیل مالیاتی هم گفته می‌شود. وظیفه چنین شخصی این است که به اشخاص و شرکت‌های طرف قراردادش درخصوص این قوانین مشاوره ارائه کند. این قوانین و مقررات حقوقی مدام در حال تغییرکردن و به‌روزشدن هستند و مشاور مالیاتی تنها در صورتی می‌تواند وظایفش را اصولی انجام دهد که از این تغییرات آگاه باشد.

انواع مشاوره مالیاتی

۱ – مشاوره مالیاتی مقطعی  ( پرونده خاص مالیاتی  )

در نظر بگیرید که به عنوان یک واحد تجاری با برگ مالیات که مربوط به سالهای قبلی میباشد مواجه شده اید و مالیاتی که در این برگ مالیاتی برای شما تشخیص داده شده با میزان درآمد و کسب و کار شما همخوانی ندارد . در این گونه موارد یک مشاور مالیات خبره مالی میتواند راهکارهایی جهت بهرمندی از مزایای قانونی و معافیت های مالیاتی به یاری شما بیاید تا از پرداخت مالیات مضاعف  و نوعی متضرر شدن شما جلو گیری نماید.

۲ – مشاور مالیاتی موردی

همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، مربوط به زمانی است که برای رسیدگی به موردی بخصوص نیاز به مشاور باشد؛ مثلا تنظیم و اصلاح صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده وتنظیم لایحه دفاعی مالیات و … خدمات چنین شخصی حتی می‌تواند محدود به مشاوره تلفنی مالیاتی باشد

۳ – مشاوره همراه

این گزینه را بیش از همه شرکت‌ها و کسب و کار ها انتخاب می‌کنند. مشاور باید پرونده‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها را به‌طور کامل مطالعه کند و به‌صورت تلفنی یا حضوری مشاوره ارائه دهد. مسئولان شرکت‌ها در هر ساعتی از روز به مشاوران همراه دسترسی خواهند داشت و معمولا قراردادی به‌مدت مشخص با آنها بسته می‌شود.

مسئولیت‌های مشاوران مالیاتی

 • برنامه‌ریزی و کمک به مشتری‌ها برای درک بهتر نیازهای مالیاتی
 • سامان‌دهی نیازها و فعالیت‌های مشتری به‌منظور به‌حداقل‌رساندن جرائم مالیاتی
 • تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • انجام محاسبات تخصصی بهای تمام شده و گزارش های مورد درخواست اداره مالیات
 • تنظیم لوایح مالیاتی
 • جمع آوری و اطلاع درخصوص آخرین قوانین و مقررات مالیاتی وضع‌شده
 • تجزیه‌وتحلیل و بررسی قوانین با نوع فعالیت مشتری
 • ملاقات با مشتری‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی به آنها درباره تغییرات قوانین مالیاتی

تنظيم لوايح مالياتی و دفاع از حقوق موديان مالیاتی

 • تیم تخصصی موسسه نوین تراز  به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

  1. پیگيری امور مالياتی اشخاص نزد سازمان امور مالياتی
  2. حضور و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در هيئت های حل اختلاف مالياتی
  3. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی نزد شورای عالی مالياتی
  4. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در هيئت ماده ۲۵۱ مكرر
  5. پیگيری و دفاع از حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی در ديوان عدالت مالياتی
  6. پیگيری و دفاع از جرائم مالیاتی

تنظیم اظهار نامه های مالیاتی

  • بررسی سيستم حسابداری، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت كسب اطمينان درخصوص رعايت صحيح قوانين مالياتی در تهيه آن
  • تهيه و تنظيم اسناد حسابداری و تحرير دفاتر قانونی
  • تهيه، تنظيم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی
  • تنظيم اظهارنامه های مالياتی اعم از ماليات عملكرد و ماليات ارزش افزوده
  • تنظیم اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی
  • تنظیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر مستغلات
  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث

با توجه به نیازهای مشتریان در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن ها

سوابق و رزومه مشاوره مالیاتی موسسه نوین تراز تبریز

موسسه نوین تراز با سابقه درخشان در طی چندین دهه آماده ارائه انواع خدمات مالیاتی و مشاوره های تخصصی می باشد. که خلاصه آن رایه میگردد .
 
 
 • ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالياتی شرکت های زیر مجموعه شهرداری تبریز  طی سالهای ۹۷-۱۴۰۰
 • دفاع از پرونده مالیاتی بیش از ۲۰ شرکت پیمانکاری
 • مشاوره به بیش از ده شرکت خارجی و شعب شرکتهای خارجی ( ترکیه )
 • قرارداد مشاور مالیاتی با شرکت های حوضه فعالیتی IT
 • قرارداد مشاور مالیاتی با شرکت های حوضه فعالیتی مهندسی
 • قرارداد مشاور مالیاتی چندین کارخانه تولیدی

مشاور و وکیل مالیاتی

(عضو انجمن حسابداران خبره ایران ) (IICA(ID:9992
مشاور مالیاتی
مدرس دانشگاه
دانش پژوه دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران
دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
مدیر مالی شرکتها و کارخانجات بنام تبریز
مربی آموزشگاههای فنی و حرفه ای در رشته حسابداری
مدیریت آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد تبریز
مجری کارگاههای پرورش حسابدار
با بیش از ۱۷ سال سابقه حسابداری و مدیریت مالی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • وکیل و مشاور مالیات
 • ۰۹۱۴۱۰۴۱۳۶۰
 • تبریز خیابان امام تقاطع رضانژاد جنوبی
 • دکتر مهدی عابدی

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز