واحد فروش نرم افزار تدبیر در تبریز

انواع جرايم مالياتي(اصلاحي١٣٩٤/٠٤/٣١)

جرایم مالیاتی

__ ماده ٤٣ ق.م.م: حذف شد

__ ماده ٥١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر

__ ماده ١٦٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي و استفاده سوء آن براي خود و ديگران با مسؤليت تضامني و ٢٪‏ و عدم آرائه فهرست معاملات ١٪‏

__ ماده ١٩٠ ق.م.م: پرداخت ماليات پس از سررسيد معادل ٢/٥٪‏ به ازاي هر ماه

__ ماده ١٩٢ ق.م.م: عدم تسليم اظهارنامه حقوقي ٣٠٪‏ و صاحبان مشاغل١٠٪‏

__ ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسليم ترازنامه و سودوزيان و عدم ارائه دفاتر ٢٠٪‏ ماليات متعلقه براي هر كدام

__ تبصره ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسليم هر كدام از موارد ماده فوق در دوره معافيت ، عدم استفاده از معافيت در سال مربوطه

__ ماده ١٩٤ ق.م.م: اختلاف بيش از١٥٪‏ درآمد إبرازي با قطعي در اجراي ماده ١٥٨ ، لغو بخشودگي تا ٣ سال و دريافت جرايم

__ ماده ١٩٥ ق.م.م: عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ١١٤ مديران قبل از انحلال معادل٢٪‏ سرمايه پرداختي و جريمه تسليم اظهارنامه خلاف واقع ١٪‏ سرمايه

__ ماده ١٩٦ ق.م.م: جريمه مديران تصفيه در صورت تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه أمور مالياتي و سپرده تامين معادل ٢٠٪‏ ماليات متعلقه

__ ماده ١٩٧ ق.م.م: عدم تسليم ليست حقوق٢٪‏ و عدم تسليم قرارداد پيمانكاري١٪‏

__ ماده ١٩٩ ق.م.م: عدم كسر وايصال مالياتهاي تكليفي معادل ١٠٪‏ و ماهيانه ٢/٥٪‏

__ ماده ٢٠٠ ق.م.م: جريمه عدم انجام تكاليف دفاتر اسنادرسمي معادل ٢٠٪‏ و در صورت تكرار حبس تعزيري درجه شش

__ ماده ٢٠١ ق.م.م: اظهارات كذب به قصد فرار از پرداخت ماليات براي ٣ سال متوالي به حبس از٣ ماه تا ٢ سال ومحروميت از كليه معافيت ها و بخشودگي ها

__ ماده ٢١١ ق.م.م: عدم پرداخت يا تقسيط بدهي پس از ابلاغ برگ إجرائي معادل ١٠٪‏ جمع بدهي مالياتي و جرايم متعلقه

موسسه حسابداری و حسابرسی نوین تراز تبریز آماده ارایه خدمات مالی و حسابداری و آموزش اصولی و عملی حسابداری و دوره های کاآموزی حسابداری در شهر تبریز . تلفن : ۳۵۴۱۴۸۷۸ –  ۰۴۱

 انواع جرايم مالياتي(اصلاحي١٣٩٤/٠٤/٣١)

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز