خدمات مشاوره ای مالی

ارائه مشاوره مالی، مالیاتی برابر با استانداردهای و کلیه قوانین حاکم

 مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری

(مشاوره در خصوص عملیات مالی، سرمایه گذاری، ریسک مدیریت، همچنین تهیه و تدوین آیین نامه های مربوطه و سایر نیازهای مدیران شرکت ها و سازمان ها)

 مشاوره مالیاتی

( با توجه به نیازهای مشتریان در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن ها )

– مشاوره اداره امور مجامع شرکت ها

( شامل مشاوره در خصوص اداره امور مجامع، تنظیم صورتجلسات و آگهی های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و مفاد اساسنامه شرکت ها).

مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات  ، کارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها

مشاوره مالی و مدیریتی

طراحی و پیاده سازی نظام جامع مالی

اخذ تسهیلات بانکی

تنظیم قرارداد های تجاری و پرسنلی و راه اندازی سیستم امور قراردادها

تهیه طرح های توجیهی جهت ارائه به بانکها

انجام کلیه امور ثبتی و حقوقی شرکتها

تهیه RFP برای شرکتها

خدمات تحلیل سیستم ها بمنظور راه اندازی سیستم های اتوماسیون مالی اداری

« در صورت انعقاد قرارداد خدمات حسابداری ، برای یک سال از خدمات مشاوره مالی بطور رایگان بهره مند میشوید »