مشاور مالیاتی در تبریز

 مشاوره مالیاتی 

با توجه به نیازهای مشتریان در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن ها 

تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال

تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده

تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش

تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل

تنظیم لوایح مالیاتی

پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی

ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی

ثبت نام ارزش افزوده