خدمات حسابرسی در تبریز

– حسابرسی داخلی

اهم اهداف حسابرسی داخلی موسسه حسابداری نوین تراز تبریز عبارت است از:

۱-­ اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استاندارهای مربوطه که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستمهای امور مالی محقق می گردد.

۲-­ اطمینان از رعایت بخشنامه ها، آئین نامه ها و عدم انحراف از آنها که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در کلیه قسمتها محقق می گردد.

۳-­ اطمینان از اجرای صحیح کنترلهای داخلی که با آزمون مستمر کنترلهای داخلی تحقق می یابد.

خدمات حسابرسی داخلی در بسیاری از سازمانها برون سپاری شده و این موسسه با برخورداری از کادر مجرب و حرفه ای و درجه بیشتر از استقلال ، این خدمات را ارائه می نمایند.

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.
( شامل حسابرسی داخلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های واحدهای مختلف صاحبکار، بررسی اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری، همچنین بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان و به روز رسانی ها با توجه به نوع فعالیت و آخرین تغییرات ساختار مالی، اداری و عملیاتی سازمان.
 

حسابرسی عملیاتی

( شامل بررسی کارائی و اثر بخشی فعالیت های یک سازمان و یا واحدهای زیر مجموعه سازمان ها و شرکت های متقاضی).

حسابرسی مالی 

جهت ارائه به بانکها، موسسات مالی، تامین کنندگان

حسابرسی مالیاتی 

برابر با ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم جهت ارائه به اداره امور مالیاتی بازرس قانونی اصلاح حسابهای سنواتی تهیه گزارش حسابرسی صورتهای مالی برای ارائه به بانکها حسابرسی بیمه ائی      

کارایی اساس بقا است، اما لازمه موفقیت ثمربخش بودن است. جان ماکسول

حسابرسی داخلی

&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;حسابرسی
( شامل حسابرسی داخلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های واحدهای مختلف صاحبکار، بررسی اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری، همچنین بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان و به روز رسانی ها با توجه به نوع فعالیت و آخرین تغییرات ساختار مالی، اداری و عملیاتی سازمان.)

فروش و پشتیبانی نرم افزارهای مالی

&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;فروش
فروش و پشتیبانی فروش نرم افزارهای مالی تدبیر در شمالغرب کشور با کادر مجرب و پشتیبانی ۱۲ ساعته و تنوع محصولات نرم افزاری

خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;&#۵۷۸۶۴;خدمات مالی
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی متناسب با موسسه و شرکت شما و ایجاد اتوماسیون حسابداری و انبار و سیستم بهای تمام شده برای ایجاد ساختار بهتر جهت پیشبر د مالی .

حسابرسی داخلی

اهم اهداف حسابرسی داخلی
  • موسسه حسابداری نوین تراز تبریز
  • موسسه حسابداری نوین تراز تبریز
عبارت است از:
  • اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استاندارهای مربوطه که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستمهای امور مالی محقق می گردد.
  • اطمینان از رعایت بخشنامه ها، آئین نامه ها و عدم انحراف از آنها که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در کلیه قسمتها محقق می گردد.
  • اطمینان از اجرای صحیح کنترلهای داخلی که با آزمون مستمر کنترلهای داخلی تحقق می یابد.
خدمات حسابرسی داخلی در بسیاری از سازمانها برون سپاری شده و این موسسه با برخورداری از کادر مجرب و حرفه ای و درجه بیشتر از استقلال ، این خدمات را ارائه می نمایند. حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند. ( شامل حسابرسی داخلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های واحدهای مختلف صاحبکار، بررسی اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری، همچنین بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان و به روز رسانی ها با توجه به نوع فعالیت و آخرین تغییرات ساختار مالی، اداری و عملیاتی سازمان.

حسابرسی عملیاتی

شامل بررسی کارائی و اثر بخشی فعالیت های یک سازمان و یا واحدهای زیر مجموعه سازمان ها و شرکت های متقاضی)

حسابرسی مالی

جهت ارائه به بانکها، موسسات مالی، تامین کنندگان

حسابرسی مالیاتی

برابر با ماده ۲۷۲ قانون مالیات مستقیم جهت ارائه به اداره امور مالیاتی بازرس قانونی اصلاح حسابهای سنواتی تهیه گزارش حسابرسی صورتهای مالی برای ارائه به بانکها حسابرسی بیمه ائی

کارایی اساس بقا است، اما لازمه موفقیت ثمربخش بودن است.